အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

Narimasu ေက်ာင္း | NARIMASU

ဝန္ထမ္းမိတ္ဆက္ျခင္း

ဝန္ထမ္းမိတ္ဆက္ျခင္း
ဂ်ပန္စာဆရာ၊ဆရာမမ်ားအားလံုး

ေက်ာင္းဆက္တက္ေရာက္မွုတြင္အေရးျကီးသည့္အခ်က္မွာရည္မွန္းခ်က္အသိကိုျပတ္သားစြာထားရွိျခင္းပင္မဟုတ္ေပေလာ။မည္သည့္အတြက္ေျကာင့္ဂ်ပန္စာကိုသင္ယူပါသလဲ။မည္သည့္အတြက္ေျကာင့္တကၠသိုလ္ကိုဆက္တက္ပါသလဲ။ထိုအခ်က္မ်ားကိုျမင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္မွာတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ဆက္ဆံေရးကိုဆင့္ကဲျပီးအသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာအျကံဥာဏ္ကိုေပးႏိုင္မည္ဆိုပါကကံေကာင္းသည္ဟုသေဘာထားပါသည္။မည္သို့ျပဳလုပ္ပါကေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားေခ်ာေမြ့စြာဂ်ပန္စာကိုသင္ယူႏိုင္မည္နည္း။မည္သို့ျပဳလုပ္ပါကအသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေရွ့လမ္းစဥ္ကိုလမ္းညႊန္ေပးႏိုင္မည္နည္း။က်ြႏ္ုပ္တို့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ခံယူထားသည့္တာဝန္တြင္လည္းအလားတူျပင္းျပေသာခံစားခ်က္တို့ျဖင့္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။စာသင္ခ်ိန္တြင္မိမိကိုယ္ကိုအဓိကဇာတ္ေဆာင္အျဖစ္္သေဘာထားျပီးမ်ားမ်ားေျပာဆိုပါ။စာသင္ခ်ိန္အတြင္းနားမလည္မွုမ်ားရွိခဲ့ေသာအခါတြင္လည္းအတန္းဆင္းပါကအားမနာပဲေျပာဆိုေမးျမန္းပါ။တဖန္ေတြေဝေနေသာအရာမ်ားႏွင့္ပူပန္မွုမ်ားရွိပါကစိတ္ထဲမထားပဲမည္သည့္အရာမဆိုဖြင့္ဟတိုင္ပင္ပါ။အားလံုးသင္ရလြယ္ေသာသင္ျကားမွုအေနအထားကိုလုပ္ေဆာင္ေပးျပီးေပ်ာ္ရႊင္စြာဂ်ပန္စာကိုသင္ယူႏိုင္ေစရန္မွာက်ြႏု္ပ္တတို့၏စိတ္ရင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းရံုးခန္းမွဝန္ထမ္း

ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီကိုအေလးထား၍ပံ့ပိုးကူညီေပးေသာစနစ္
ေက်ာင္းတြင္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လူမွုဘဝအေျခအေနကိုမွတ္သားထားျပီးသင့္ေလ်ာ္ေသာပံ့ပိုးကူညီမွုေပးႏိုင္ေသာစနစ္ကိုလုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ဘြဲ့လြန္မွစ၍ႏိုင္ငံပိုင္တကၠသိုလ္၊နာမည္ျကီးတကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မ်ားအထိေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာအျကံဥာဏ္ကိုေပး၍ေက်ာင္းဆက္တက္ေရာက္မွုဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ဂ်ပန္၏ယဥ္ေက်းမွုဓေလ့ထံုးစံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေကာင္းစြာနားလည္ေစရန္ႏွီးေႏွာဖလွယ္မွုမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။အနည္းငယ္မွ်ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္းေငြေရးေျကးေရးပိုင္းတြင္တဘက္တလမ္းမွကာမိေစရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဆုေပးျခင္းစနစ္ႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေျကးစနစ္။တဖန္ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူဘဝကိုေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္းႏိုင္ေစရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေက်ာင္းတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္းရွိပါသည္။

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332