အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

 • スライドイメージ
 • スライドイメージ
 • スライドイメージ
 • スライドイメージ
 • スライドイメージ
 • スライドイメージ
 • スライドイメージ

Narimasu ေက်ာင္း | NARIMASU

ေက်ာင္း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းNarimasuေက်ာင္းတြင္သဒၵါႏွင့္စာေမးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းသာမကေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္(ရည္မွန္းခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္မွု၊ေန့စဥ္စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပေစမွု)အတြက္ဂ်ပန္စာသင္ေပးျခင္းျဖစ္ျပီး၊အထူးသျဖင့္ေအာက္ပါ(၃)ခ်က္ကိုအေလးထားျပီးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

 • ၁။ဂ်ပန္၏လူ့ေဘာင္အဖြ့ဲံအစည္းတြင္မိမိကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစျဖင့္စားဝတ္ေနေရးကိုေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း။
 • ၂။အျမင္က်ယ္ျပီးအျကံဥာဏ္သစ္မ်ားကိုရွာေဖြေတြ့ရွိျခင္း။
 • ၃။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္စာကိုႏွစ္သက္၍ဂ်ပန္သို့လာျခင္းသည္မွန္ကန္သည္ဟုခံစားမိျခင္း။

သူမ်ားအားလံုးအားျကိုးမာန္တက္စာျကိုးစားႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ျပီးဂ်ပန္စာသင္ယူႏိုင္မည့္ေနရာကိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

ေက်ာင္းအမည္ အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း Narimasu ေက်ာင္း
တည္ေနရာ 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo
TEL / FAX 03-3975-6021 / 03-3975-6500
ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္း ၂၀၀၉ခုႏွစ္
ဝန္ထမ္းဦးေရ သုံးရာ့နှစ်ဆယ်
လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ား၏ႏိုင္ငံမ်ား တရုတ္၊ကိုရီးယား၊ထိုင္ဝမ္၊ဗီယက္နမ္၊ျမန္မာ၊အျခား။
School တွင်အဆောက်အဦး

ဆက္သြယ္မွူ

 • Tobutojyoလိုင္း Narimasuဘူတာမွလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္၃မိနစ္
 • Tokyometoro ChikatetsuNarimasuဘူတာမွလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္၆မိနစ္

ေက်ာင္းအုပ္၏မိတ္ဆက္စကား

ေက်ာင္းအုပ္၏မိတ္ဆက္စကား

ဂ်ပန္သို႔လာ၍ဂ်ပန္စာကိုသင္ယူျခင္းသည္ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္စိန္ေခၚမွုအသစ္ပင္ျဖစ္သည္။တဖန္မိမိၾကီးျပင္းရာႏိုင္ငံမဟုတ္ပဲအျခားႏိုင္ငံျဖစ္ေသာဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ျဖတ္သန္းျခင္းသည္ေတြ႔အၾကံဳအသစ္လည္းျဖစ္ေပသည္။အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းNarimasuေက်ာင္းသည္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားဂ်ပန္စာတိုးတက္ေစရန္ႏွင္႔ဂ်ပန္တြင္ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ကူညီေပးပါမည္။ထိုအတြက္ေၾကာင့္လည္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားဂ်ပန္ႏွင့္ဂ်ပန္စာကိုႏွစ္သက္လာျပီး၊ဂ်ပန္လာျခင္းသည္ေကာင္းသည္ဟူေသာခံစားမွုကိုေပးလိုပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္သည္တကၠသိုလ္ဆရာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပားကိုတကၠသိုလ္တြင္လက္ခံခဲ့သည့္အေတြ႔အၾကံဳလည္းရွိေသာေၾကာင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မ်ားသို႔ဆက္လက္တက္ေရာက္မွုတြင္အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟုထင္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္အစဥ္မျပတ္ၾကိဳးစားပါကဘဝအိမ္မက္မ်ားအေကာင္အထည္ေပၚျပီးမိမိတစ္ဦးတည္းသာမကမိသားစုႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွလူမ်ားကိုပါဝမ္းေျမာက္ေစပါသည္။ၾကိဳးစားၾကပါ။

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းNarimasuေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္Matsuura Katsumi(Shutoတကၠသိုလ္တိုက်ိဳဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆရာ)

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
 • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
 • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
 • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
 • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332