အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

ဆက္သြယ္ရန္

ကၽြန္ေတာ္တို.ရဲ.စာမ်က္နွာကိုၾကည့္ရႈေပးသည့္အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ဆက္သြယ္ျခင္း၊
ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ကိုေအာက္ပါေမးလ္ပံုစံတြင္ျဖည့္စြက္၍စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

ေမးလ္ျဖင့္စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း

အမည္(လိုအပ္သည္)
ဖုန္းနံပါတ္
ေမးလ္လိပ္စာ(လိုအပ္သည္)
ဆက္သြယ္လို္သည့္အေၾကာင္းအရာ(လိုအပ္သည္)

ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ျခင္း

Ikebukuro ေက်ာင္း 03-3989-0007 Narimasu ေက်ာင္း 03-3975-6021 Nerima ေက်ာင္း 03-3998-1000

ရံုးဖြင့္ရက္(တနလၤာ - ေသာၾကာ) မနက္ ၉ နာရီ - ညေန ၅နာရီ
ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ရံုးပိတ္ရက္မွလြဲ၍

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332