အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

Narimasu ေက်ာင္း | NARIMASU

၁ႏွစ္တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ပြဲမ်ား

၄လပိုင္း

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အခမ္းအနား၊Orientationေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ရွင္းလင္းပြဲ

၅လပိုင္း

ေက်ာင္းျပင္ပေလ့လာေရး

၆လပိုင္း

အတန္းတင္စာေမးပြဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ(EJU)ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက

၇လပိုင္း

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အခမ္းအနား၊Orientationထူးခ်ြန္ေသာေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားဆုေပးပြဲဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ(JLPT)

၈လပိုင္း

စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားသို့ေလ့လာေရးသြားေရာက္ျခင္း

၉လပိုင္း

အတန္းတင္စာေမးပြဲေဆာင္းဦးရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္

၁၀လပိုင္း

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အခမ္းအနား၊Orientationေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ရွင္းလင္းပြဲ

၁၁လပိုင္း

ေမာင္မယ္သစ္လြင္ျကိုဆိုပြဲဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ(EJU)

၁၂လပိုင္း

ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ(JLPT)အတန္းတင္စာေမးပြေဆာင္းရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္

၁လပိုင္း

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အခမ္းအနား၊Orientation

၂လပိုင္း

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ရွင္းလင္းပြဲ

၃လပိုင္း

အတန္းတင္စာေမးပြဲေက်ာင္းဆင္းပြဲေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္

ဖြစ်ရပ်များ

ကျောင်းစာအုပ်ဝင်ပေါက်အခမ်းအနား
ေက်ာင္းျပင္ပေလ့လာေရး
တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပ
ချိန်းအစည်းအဝေး
အားကစားဆိုင်ရာအစည်းအဝေး
ေက်ာင္းဆင္းပ

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332