အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း၏စာသင္ၾကားၿခင္း

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း၏စာသင္ၾကားၿခင္း

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကိုဦးေဆာင္ေသာသင္တန္း

စာသင္ၾကားလိုေသာေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားသည္အဓိကအေရးၾကီးေသာသူမ်ားသာၿဖစ္သည္။ဘယ္ေလာက္ပဲစကားလံုးေဝါဟာရမ်ားကိုက်ြမ္းက်င္တက္ေရာက္ေနပါေစမိမိကအဓိကအေရးၾကီးေသာအသိပညာမ်ားကိုမရွာေဖြပါကစာသင္ၾကားရန္မၿဖစ္ႏိုင္ပါ။အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းတြင္(ဂ်ပန္စာသင္ၾကားခ်င္တယ္)လို႕ဆိုၾကတဲ့တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ဆႏၵႏွင့္လိုက္၍ထပ္မံၿပီးအၿမဲတမ္းရည္ရြယ္ခ်က္ကိုမေမ့ေစရန္သင္ၾကားႏိုင္ေအာင္(National syllabus)ကိုသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကိုအသံုးၿပဳေန ပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကိုဦးေဆာင္ေသာသင္တန္း

အလုပ္တာဝန္မ်ားအပ္ႏွင္း၍သင္ၾကားၿခင္း

က်ြႏု္ပ္တို႕လူသားမ်ားသည္တဦးတေယာက္ႏွင့္ဆက္ဆံပတ္သက္မႈတြင္(စကားလံုး)မ်ားကိုအဓိကအသံုးၿပဳၾကပါသည္။ထိုအတြက္ဘာသာစကား၊ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာစကားကိုအသံုးၿပဳ၍တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္သြယ္ၾကပါသည္။က်ြႏု္ပ္တို႕၏ေက်ာင္းတြင္ေက်ာင္းသားဘဝ၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားၿဖစ္ေသာ(အိမ္ခန္းရွာေဖြၿခင္း) (ခရီးသြားေသာအစီအစဥ္) (ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲတြင္ပါဝင္ၿခင္း) (တကၠသိုလ္ေလ့လာေရးသြားၿခင္း) (သုေတသနစာတမ္းဖတ္ၿခင္း)စသည့္လူမႈဆက္ဆံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုကိုယ္တိုင္ေလ့လာၿခင္းမ်ားကိုၿပဳလုပ္ေစေသာေၾကာင့္လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိၿပီးဂ်ပန္စာေလ့လာမႈကိုလည္းအေထာက္အကူၿပဳပါသည္။

အဖြဲ႕အလိုက္လႈပ္ရွားမႈ

အဖြဲ႕အလိုက္လႈပ္ရွားမႈ

ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏သင္ၾကားပို႕ခ်ခ်က္မ်ားကိုရရွိသည့္အၿပင္တၿခားေသာေက်ာင္းသားမ်ားမွလည္းအေထြေထြဗဟုသုတမ်ားကိုရရွိႏိုင္ပါသည္။ဂ်ပန္စာေက်ာင္းတြင္ဂ်ပန္စာသဒၵါသံုးပံုနည္းလမ္းမ်ားရွိသည့္အၿပင္ႏိုင္ငံႏွင့္လိုက္၍သဒၵါသံုးပံုသံုးနည္းမ်ားလည္းကြဲၿပားသည္။ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းအတူတကြပူးေပါင္းသင္ၾကားမႈအရအသိပညာတိုးတက္မႈကိုရရွိေစရန္အတြက္ေက်ာင္းမွအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအဖြဲ႕လိုက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ဥပမာတစ္ခုအေနၿဖင့္အတန္းအတြင္း Role playing game ႏွင့္တိုင္းၿပည္အသီးသီး၏ယဥ္ေက်းမႈကိုမိတ္ဆက္ေပး ေသာ Presentation တင္ဆက္မႈစသည့္ေလ့က်င့္မႈမ်ားကိုလည္းၿပဳလုပ္ေပးပါသည္။

လက္ေတြ႕ဆန္ေသာၾကိဳတင္ေလ့လာၿခင္း

ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈ၏ပထမေၿခလွမ္းအေနၿဖင့္စာေၾကာင္းတည္ေဆာက္ၿခင္းႏွင့္အသံအေနအထားမွန္ကန္ေစၿခင္းအၿပင္စာေၾကာင္း၏သဒၵါမွန္ကန္ေစၿခင္း၊သရုပ္ၿပၿပကြက္မ်ားကိုအသံုးၿပဳ၍သင္ၿကားပို႕ခ်ၿခင္းသည္မလြယ္ကူလွပါ။အေၿခခံအဆင့္တြင္ဂ်ပန္စာစြမ္းေရစာေမးပြဲအဆင့္၅ႏွင့္၄၏ေမးခြန္းမ်ားမွအေၿခခံစကားလံုးေဝါဟာရ၊စာေရးသားပံုကိုမ်ားကိုထည့္သြင္းသင္ၾကားၿခင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။

လက္ေတြ႕ဆန္ေသာၾကိဳတင္ေလ့လာၿခင္း

အတန္းပိုင္စနစ္

အတန္းပိုင္စနစ္

အတန္းအသီးသီးတြင္ဆရာ၃၊၄ဦးကအဖြဲ႕အေနၿဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးအဲ့ဒီအထဲမွ၁ဦးကအတန္းပိုင္ဆရာအေနၿဖင့္အတန္းအတြက္ခ်ည္းသာမဟုတ္ပဲေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္း၏သီးသန္႕သင္ၾကားလမ္းညႊန္ၿခင္းမ်ားကိုၿပဳေပးပါသည္။အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ႏွစ္အသစ္စတင္ေသာအခါတိုင္းအၾကံေပးသင္ၾကားပို႕ခ်မႈကိုၿပဳလုပ္ၿပီး၊ သင္ၾကားမႈအေၿခအေနႏွင့္သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းမ်ားကိုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္းစသည့္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းအားအၾကံေပးလမ္းညႊန္ၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ေပးပါသည္။

သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

အေၿခခံအဆင့္
သင္ယူမည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ အေၿခခံက်ေသာစာေၾကာင္းကိုအသံုးၿပဳ၍ေန႕စဥ္အသံုးၿပဳေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလြယ္ကူစြာၿဖည့္စြမ္းႏိုင္ေသာအင္အားကိုရရွိေစၿခင္း
စာသင္ၾကားမည့္ကာလ ၆လမွ၉လၾကာသည္။
အဓိကသင္ၾကားမည့္အေၾကာင္းအရာ
အေၿခခံအဆင့္၁ အေၿခခံအဆင့္၂ အေၿခခံအဆင့္၃
■HIRAGANA ■အေၿခခံခန္းဂ်ိ ■အေၿခခံခန္းဂ်ိ
■KATAKANA ■အေၿခခံေဝါဟာရ၊ဝါက်ပံုစံ ■အေၿခခံေဝါဟာရ၊ဝါက်ပံုစံ
■အေၿခခံခန္းဂ်ိ ■လူမႈဆက္ဆံေရးအရည္အခ်င္းသင္ၾကားမႈ ■သဒၵါမွန္ကန္ၿခင္း
■အေၿခခံေဝါဟာရ၊ဝါက်ပံုစံ ■FOURSKILLစြမ္းရည္ေလ့က်င့္ ၿခင္း ■FOURSKILLစြမ္းရည္ေလ့က်င့္ ၿခင္း
■လူမႈဆက္ဆံေရးအရည္အခ်င္းသင္ၾကားမႈ
■FOURSKILLစြမ္းရည္ေလ့က်င့္ ၿခင္း
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
MINANO NIHONGO Ⅰ MINANO NIHONGO Ⅰ.Ⅱ MINANO NIHONGO Ⅱ J.BRIDGE
အလယ္အဆင့္
သင္ယူမည့္ရည္ရြယ္ခ်က စာပိုဒ္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္၍စာပိုဒ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသေဘာေပါက္လြယ္ေသာစြမ္းအားကိုရရွိႏိုင္ပါသည္။ေန႕စဥ္သံုးအေၿခခံစာေၾကာင္းကိုအသံုးၿပဳၿပီးမိမိ၏ေန႕စဥ္ေနထိုင္မႈကာလကိုၿဖတ္သန္းႏိုင္ပါမည္။
စာသင္ၾကားမည့္ကာလ မည့္ကာလ၉လၾကာသည္။
အဓိကသင္ၾကားမည့္အေၾကာင္းအရာ
အလယ္အဆင့္Ⅰ အလယ္အဆင့္Ⅱ အလယ္အဆင့္Ⅲ
■Level 3ခန္းဂ်ိ ■Level 3ခန္းဂ်ိ ■Level 2ခန္းဂ်ိ
■အလယ္အဆင့္ေဝါဟာရ၊ဝါက် ■အလယ္အဆင့္ေဝါဟာရ၊ဝါက် ■အလယ္အဆင့္ေဝါဟာရ၊ဝါက်
■လူမႈဆက္ဆံေရးအရည္အခ်င္းသင္ၾကားမႈ ■လူမႈဆက္ဆံေရးအရည္အခ်င္းသင္ၾကားမႈ ■လူမႈဆက္ဆံေရးအရည္အခ်င္းသင္ၾကားမႈ
■ဂ်ပန္စာစြမ္းရည္တိုးတက္ေအာင္သင္ၾကားၿခင္း ■FOURSKILLစြမ္းရည္ေလ့က်င့္ ၿခင္း ■ဂ်ပန္စာစြမ္းရည္တိုးတက္ေအာင္သင္ၾကားၿခင္း
■FOURSKILLစြမ္းရည္ေလ့က်င့္ ၿခင္း ■ဂ်ပန္စာစြမ္းရည္တိုးတက္ေအာင္သင္ၾကားၿခင္း ■စာတမ္းတို
■အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ■ ေဟာေၿပာပြဲ
■အသိဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲ
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
အလယ္တန္းအဆင့္သို့တက္ျကပါစို့။ အလယ္တန္းအဆင့္သို့တက္ျကပါစို့။ အလယ္တန္းအဆင့္ကိုသင္ယူျကပါစို။့
အထက္တန္းအဆင့္
သင္ယူမည့္ရည္ရြယ္ခ်က သတင္းစာ၊မဂၢဇင္းစသည့္ေန႕စဥ္သံုးစာမ်ားကိုအသံုးခ်ၿပီးအဓိပ္ပယ္ကိုနားလည္လြယ္ၿပီးေဖာ္ထုတ္ေၿဖၾကားႏိုင္ေသာအင္အားကိုရရွိေစပါသည္။
စာသင္ၾကားမည့္ကာလ မည့္ကာလ၃လ~၆လၾကာသည္။
အဓိကသင္ၾကားမည့္အေၾကာင္းအရာ
အထက္တန္းအဆင့္Ⅰ အထက္တန္းအဆင့္Ⅱ
■Level 1ခန္းဂ်ိ ■အထက္တန္းအဆင့္ေဝါဟာရ၊ဝါက်
■အထက္တန္းအဆင့္ေဝါဟာရ၊ဝါက် ■ဘာသာစကားစြမ္းရည္အတက္ပညာေရး
■ဘာသာစကားစြမ္းရည္အတက္ပညာေရး ■လူမႈဆက္ဆံေရးအရည္အခ်င္းသင္ၾကားမႈ
■လူမႈဆက္ဆံေရးအရည္အခ်င္းသင္ၾကားမႈ ■Project Work
■စာတမ္းတို ■စာတမ္းဖတ္ၾကားၿခင္း
■စကားေရလုပြဲ
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
BUNKA HE NO MANAZASHI LISTENING.ANNOUNCEMENT WORKBOOK

Levelႏွင့္လိုက္၍သင္ၾကားမႈရည္ရြယ္ခ်က္

အေၿခခံအဆင့္ သင္ၾကားကာလ○၆လ~၉လ

ေနထိုင္စားေသာက္ေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္အေၿခခံဝါက်၊ေဝါဟာရမ်ားကိုအသံုးၿပဳၿပီးအခက္အခဲမရွိေနထိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေနထိုင္မႈဘဝကိုေက်ာ္ၿဖတ္ႏိုင္ေသာဂ်ပန္စာစြမ္းရည္ရရွိႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ဂ်ပန္ေရာက္ရွိခါစအခ်ိန္တြင္ဘူတာ၊ကုန္တိုက္စသည့္လမ္း၏(ေနရာေမးၿမန္းၿခင္း)(သြားပံုသြားနည္းေမးၿမန္းၿခင္း)စသည့္တို႕ကိုလက္ေတြ႕ေလ့လာေစၿပီးဂ်ပန္စာၿဖင့္အေနထိုင္စားေသာက္မႈကိုက်င့္သားရေစရန္သင္ၾကားသြားပါမည္။

အလယ္အဆင့္ သင္ၾကားကာလ○၉လၾကာ

လုပ္ငန္းခြင္၊ေက်ာင္း၊အနားယူၿခင္းတို႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာစကားေၿပာမ်ားတြင္လည္းေၿပေၿပလည္လည္စကားေၿပာဆိုနိုင္ပါမည္။အမ်ားဆံုးေတြ႕ၾကံဳရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္လိုက္၍ေတာင္းဆိုၿခင္း၊ ခြင့္ေတာင္းၿခင္း၊ေတာင္းပန္ၿခင္းစေသာတၿခားစကားေျပာဆိုရာတြင္အဆင္ေၿပေစေသာရည္ရြယ္ခ်ကၿဖစ္ပါသည္။ထို႕အၿပင္လြယ္ကူေသာစာေၾကာင္းမ်ားကိုနားလည္ၿပီးစာေၾကာင္းကိုတစုတစည္းတည္း ေရးႏိုင္ေအာင္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။လႈပ္ရွားမႈအေနၿဖင့္အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးၿခင္း၊စာရြက္စာတမ္းမ်ားစုစည္းၿပီးစစ္တမ္းၿပဳလုပ္ၿခင္း၊တင္ဆက္ၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ပါသည္။္

အထက္တမ္းအဆင့္ သင္ၾကားကာလ○၃လ~၆လၾကာ

လူ႕ေဘာင္ေလာကတြင္အသံုးၿပဳေနေသာစကားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိ္ဳးမွက်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္ေသာအၾကံဥာဏ္မ်ားကိုေဖာ္ၿပႏိုင္ပါမည္။ေမွ်ာ္လင့္တြက္ခ်က္ထားၿခင္းမရွိ္ေသာခက္ခဲေသာအရာမ်ားကိုလဲသင့္ေလ်ာ္ေသာသရုပ္ေဖာ္ၿပၿခင္းမ်ားကိုအသံုးခ်၍ေမးခြန္းကိုေၿဖရွင္းႏိုင္ေသာစြမ္းရည္မ်ားရရွိႏိုင္ပါမည္။ထို႕အၿပင္သတင္းစာ၊ဂ်ာနယ္စသည္တို႕မွသာမန္ေရးထားေသာစာေၾကာင္းမ်ားကိုသင့္တင့္ေသာစာဖတ္ႏႈန္းၿဖင့္ဖတ္ရႈႏိုင္ၿခင္း၊အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါမည္။လႈပ္ရွားမႈအေနၿဖင့္အဖြဲ႕အလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္စကားေရလုပြဲ၊စစ္တမ္းေကာက္ယူၿခင္းမွသုေတသနအစီရင္ခံၿခင္းမ်ားကိုၿပဳလုပ္ႏိုင္ၿခင္းၿဖင့္အဓိကက်ေသာProject Workမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။
(တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ၊ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲN1. N2ကိုရည္ရြယ္ပါသည္။)

ေက်ာင္းဆက္တက္ၿခင္း၊ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းကိုညႊန္ၾကားၿခင္း

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ရည္မွန္းခ်က္ဘာပါလဲ။
အနာဂတ္တြင္ဘယ္လိုမ်ိဳးအလုပ္ကိုလုပ္ခ်င္ပါသလဲ။

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ၊ခရီးသြား၊ကုန္ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ဘ႑ာေရး၊ဒီဇိုင္း၊ထုတ္လႊင့္ၿခင္း၊အိုင္တီ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ၊ဂိမ္းထုတ္လုပ္ၿခင္း…

ဒီလိုမ်ိဳးအလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ဘယ္လိုအသိပညာႏွင့္
နည္းပညာကလိုအပ္ပါသလဲ။ေက်ာင္းသားမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ၿဖစ္ခ်င္ေသာအ
ရာကိုၿဖစ္ေၿမာက္ႏိုင္ရန္ဘယ္လိုတကၠသိုလ္၊ဘယ္လိုအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသို႕သြားရင္ေကာင္းမလဲ။

ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္အတူတူစဥ္းစားၾကရေအာင္!

ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ညႊန္ၾကားေသာသင္တန္း

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအတြက္ၿပင္ဆင္ေသာသင္တန္း

ႏိုင္ငံပိုင္တကၠသိုလ္ႏွင့္နာမည္ၾကီးေသာတကၠသိုလ္မ်ားသို႕ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ဂ်ပန္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ဂ်ပန္စာအၿပင္တၿခားေသာဘာသာရပ္(သခၤ်ာ၊အေထြေထြဘာသာရပ္၊သိပၸံတြဲ)ကိုမေၿဖ၍မရပါ။
အန္းေက်ာင္းတြင္(သခၤ်ာ၊အေထြေထြဘာသာရပ္၊သိပၸံံတြဲ)ကိုအခမဲ့သင္ယူႏိုင္ပါသည္။
တဖန္ဘြဲ႔လြန္တကၠသိုလ္၊ႏိုင္ငံပိုင္တကၠသိုလ္၊နာမည္ၾကီးတကၠသိုလ္မ်ားသို႕ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္အတြက္လိုအပ္ေသာ「TOEIC・TOEFL」ႏွင့္(ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အဂၤလိပ္စာ)ကိုလည္းအခမဲ့သင္ယူႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ညႊန္ၾကားေသာသင္တန္း

ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ညႊန္ၾကားေသာသင္တန္း

အင္တာဗ်ဴးေလ့က်င့္ၿခင္း

ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္၊တကၠသိုလ္၊အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ဘယ္ေက်ာင္းကိုသြားသြားေသခ်ာေပါက္အင္တာဗ်ဴးစာေမးပြဲရွိပါသည္။အဲ့ဒီအတြက္အန္းေက်ာင္းမွေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ၿပင္ဆင္ေသာအတန္းတြင္(ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြကအင္တာဗ်ဴးတြင္ေမးမ်ားသလဲ)(ဘယ္လိုေၿဖရင္ေကာင္းမလဲ)(အဝတ္အစားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈအၿပဳအမူ)စသည့္အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ပတ္သက္ေသာသင္ၾကားၿခင္းမ်ားကိုၿပဳလုပ္ေပးပါသည္။ထို႕အၿပင္စာေမးပြဲမတိုင္ခင္တာဝန္ခံဆရာႏွင့္အင္တာဗ်ဴအတြက္ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈမ်ားကိုအၾကိမ္ၾကိမ္ၿပဳလုပ္ၿပီးေက်ာင္းသားအားမိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈရွိေအာင္သင္ၾကားပို႕ခ်၍လမ္းညႊန္ၿပပါသည္။

ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ညႊန္ၾကားေသာသင္တန္း

ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္သင္ၾကားၿခင္း

ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္အတြက္သုေတသနစီမံကိန္းစာတမ္းကိုေရး၍တကၠသိုလ္မွညႊန္ၾကားခ်က္ကိုလက္ခံရယူၿပီးProfesserကိုရွာရန္လိုအပ္ပါ သည္။ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္တြင္ေက်ာင္းတက္ရန္ဒီလိုမ်ိဳးၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္သင့္ေသာ အရာမ်ားလိုအပ္ေသာေၾကာင့္အခ်ိန္အလြန္ၾကာပါသည္။
ထို႕အတြက္အန္းေက်ာင္းတြင္ေက်ာင္းဝင္ေသာကာလတြင္ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္ရွင္းလင္းပြဲကိုက်င္းပၿပီးေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍နားလည္သေဘာေပါက္ေစၿပီးေနာက္ဆရာကေက်ာင္းသားတေယာက္ခ်င္းကိုညႊန္ၾကားေပးၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ေပးပါသည္။
ေက်ာင္းသားတေယာက္ခ်င္းအားစာတမ္းၿပဳမည့္ေခါင္းစဥ္ကိုဘယ္လိုသက္မွတ္မလဲ၊ဘယ္လိုမ်ိဳးသုေတသနၿပဳမည့္အစီအစဥ္ကိုၿပဳလုပ္မလဲ၊ဘယ္လိုလုပ္ၿပီဆရာႏွင့္ဆက္သြယ္မလဲဆိုတာေတြႏွင့္ပတ္သက္၍အန္းေက်ာင္းမွဆရာ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုလက္ခံၿပီးေက်ာင္းဆင္တက္ရန္ၿပင္ဆင္ဖို႕ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

Let’s work together to make your dreams come true!

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332