အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္

ေက်ာင္းဝင္ကာလ

ႏွစ္စဥ္၁လပိုင္း၊၄လပိုင္း၊၇လပိုင္း၊၁၀လပိုင္း

ေက်ာင္းဝင္ရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္

၁၂ႏွစ္အထက္ေက်ာင္းပညာေရးၿပီးဆံုးေအာင္ၿမင္ထားသူ၊ထို႕အၿပင္၄င္းႏွင့္တူေသာအဆင့္ပညာေရးတက္ေရာက္ေအာင္ၿမင္ထားေသာလက္မွတ္ပိုင္ဆိုင္ထားသူ။

လုပ္ပံုလုပ္နည္းလမ္း

စာရြက္စာတမ္းစစ္ေဆးၿခင္း၊ကာယကံရွင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴးၿခင္း၊အာမခံေပးသူႏွင့္အင္တာဗ်ဴးၿခင္း

တင္ရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာ၊ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၊ေက်ာင္းတက္ခ်င္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္၊ဂ်ပန္စာသင္တန္းေအာင္လက္မွတ္၊စပြန္ဆာစာရြက္(ၾကိဳတင္သက္မွတ္ထားေသာစာရြက္)၊သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္ပီ၊ေနာက္ဆံုးေက်ာင္းၿပီးထားေသာ ေအာင္လက္မွတ္(ေက်ာင္းနားေနပါကေက်ာင္းနားေနေသာေထာက္ခံစာ)၊စပြန္ဆာ၏ဝင္ေငြရွင္းလင္းစာ၊ပတ္စပို႕ေကာ္ပီ၁ရြက္)၊ဓါတ္ပံု(ကာလာၿဖင့္3×4cm ၈ပံု)စသည္

ေမးၿမန္းၿခင္း၊စာရြက္စာတမ္းေတာင္းၿခင္း

ေမးၿမန္းခ်င္ပါကေဖာင္ၿဖည့္ပါ

သင္တန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ေက်ာင္းလခ

အိခဲဘုခုရိုးကျောင်း

ကျောင်းဆက်တက်မည့်၂နှစ်အတန်း(ကျောင်းဝင်ကာလ၄လပိုင်း)

ကျသင့်ကာလ လျှောက်လွှာကြေး ကျောင်းဝင်ကြေး ပညာသင်ကြေး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစရိတ်
ဖတ်စာအုပ်ကြေး
ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုစရိတ်္ အထွေထွေစရိတ် စုစုပေါင်း စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ
ပထမနှစ်မြောက် 22,000 55,000 633,600 55,000 11,000 53,000 829,600 1,529,200
ဒုတိယနှစ်မြောက် 633,600 55,000 11,000 699,600

ကျောင်းဆက်တက်မည့်၁နှစ်၉လအတန်း(ကျောင်းဝင်ကာလ၇လပိုင်း)

ကျသင့်ကာလ လျှောက်လွှာကြေး ကျောင်းဝင်ကြေး ပညာသင်ကြေး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစရိတ်
ဖတ်စာအုပ်ကြေး
ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုစရိတ်္ အထွေထွေစရိတ် စုစုပေါင်း စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ
ပထမနှစ်မြောက် 22,000 55,000 633,600 55,000 11,000 50,500 827,100 1,351,800
ဒုတိယနှစ်မြောက် 475,200 41,250 8,250 524,700

ကျောင်းဆက်တက်မည့်၁နှစ်၆လအတန်း(ကျောင်းဝင်ကာလ၁၀လပိုင်း)

ကျသင့်ကာလ လျှောက်လွှာကြေး ကျောင်းဝင်ကြေး ပညာသင်ကြေး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစရိတ်
ဖတ်စာအုပ်ကြေး
ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုစရိတ်္ အထွေထွေစရိတ် စုစုပေါင်း စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ
ပထမနှစ်မြောက် 22,000 55,000 633,600 55,000 11,000 48,000 824,600 1,174,400
ဒုတိယနှစ်မြောက် 316,800 27,500 5,500 349,800

ကျောင်းဆက်တက်မည့်၁နှစ်၃လအတန်း(ကျောင်းဝင်ကာလ၁လပိုင်း)

ကျသင့်ကာလ လျှောက်လွှာကြေး ကျောင်းဝင်ကြေး ပညာသင်ကြေး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစရိတ်
ဖတ်စာအုပ်ကြေး
ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုစရိတ်္ အထွေထွေစရိတ် စုစုပေါင်း စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ
ပထမနှစ်မြောက် 22,000 55,000 633,600 55,000 11,000 45,500 822,100 997,000
ဒုတိယနှစ်မြောက် 158,400 13,750 2,750 174,900

သာမန်၂နစ်အတန်း(ကျောင်းဝင်ကာလ၄လပိုင်း၊၇လပိုင်း၊၁၀လပိုင်း၊၁လပိုင်း)

ကျသင့်ကာလ လျှောက်လွှာကြေး ကျောင်းဝင်ကြေး ပညာသင်ကြေး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစရိတ်
ဖတ်စာအုပ်ကြေး
ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုစရိတ်္ အထွေထွေစရိတ် စုစုပေါင်း စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ
ပထမနှစ်မြောက် 22,000 55,000 633,600 55,000 11,000 53,000 829,600 1,529,200
ဒုတိယနှစ်မြောက် 633,600 55,000 11,000 699,600

ကာလတို(၃လ)ကျောင်းဝင်ကာလ၄လပိုင်း၊၇လပိုင်း၊၁၀လပိုင်း၊၁လပိုင်း ※လက်ရှိဗီဇာရှိနေသူ

ကျသင့်ကာလ လျှောက်လွှာကြေး ကျောင်းဝင်ကြေး ပညာသင်ကြေး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစရိတ်
ဖတ်စာအုပ်ကြေး
ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုစရိတ်္ အထွေထွေစရိတ် စုစုပေါင်း စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ
ပထမ၃လ 33,000 158,400 23,100 5,500 220,000 220,000
နောက်ပိုင်း၃လစီီ် 158,400 23,100 5,500 187,000 187,000


အNarimasu ေက်ာင္း Nerima ေက်ာင္း Hikarigaoka ေက်ာင္းး

ကျောင်းဆက်တက်မည့်၂နှစ်အတန်း(ကျောင်းဝင်ကာလ၄လပိုင်း)

ကျသင့်ကာလ လျှောက်လွှာကြေး ကျောင်းဝင်ကြေး ပညာသင်ကြေး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစရိတ်
ဖတ်စာအုပ်ကြေး
ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုစရိတ်္ အထွေထွေစရိတ် စုစုပေါင်း စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ
ပထမနှစ်မြောက် 22,000 55,000 567,600 55,000 11,000 53,000 763,600 1,397,200
ဒုတိယနှစ်မြောက် 567,600 55,000 11,000 633,600

ကျောင်းဆက်တက်မည့်၁နှစ်၉လအတန်း(ကျောင်းဝင်ကာလ၇လပိုင်း)

ကျသင့်ကာလ လျှောက်လွှာကြေး ကျောင်းဝင်ကြေး ပညာသင်ကြေး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစရိတ်
ဖတ်စာအုပ်ကြေး
ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုစရိတ်္ အထွေထွေစရိတ် စုစုပေါင်း စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ
ပထမနှစ်မြောက် 22,000 55,000 567,600 55,000 11,000 50,500 761,100 1,236,300
ဒုတိယနှစ်မြောက် 425,700 41,250 8,250 475,200

ကျောင်းဆက်တက်မည့်၁နှစ်၆လအတန်း(ကျောင်းဝင်ကာလ၁၀လပိုင်း)

ကျသင့်ကာလ လျှောက်လွှာကြေး ကျောင်းဝင်ကြေး ပညာသင်ကြေး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစရိတ်
ဖတ်စာအုပ်ကြေး
ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုစရိတ်္ အထွေထွေစရိတ် စုစုပေါင်း စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ
ပထမနှစ်မြောက် 22,000 55,000 567,600 55,000 11,000 48,000 758,600 1,075,400
ဒုတိယနှစ်မြောက် 287,800 27,500 5,500 316,800

ကျောင်းဆက်တက်မည့်၁နှစ်၃လအတန်း(ကျောင်းဝင်ကာလ၁လပိုင်း)

ကျသင့်ကာလ လျှောက်လွှာကြေး ကျောင်းဝင်ကြေး ပညာသင်ကြေး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစရိတ်
ဖတ်စာအုပ်ကြေး
ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုစရိတ်္ အထွေထွေစရိတ် စုစုပေါင်း စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ
ပထမနှစ်မြောက် 22,000 55,000 567,600 55,000 11,000 45,500 756,100 914,500
ဒုတိယနှစ်မြောက် 141,900 13,750 2,750 158,400

ကာလတို(၃လ)ကျောင်းဝင်ကာလ၄လပိုင်း၊၇လပိုင်း၊၁၀လပိုင်း၊၁လပိုင်း

ကျသင့်ကာလ လျှောက်လွှာကြေး ကျောင်းဝင်ကြေး ပညာသင်ကြေး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစရိတ်
ဖတ်စာအုပ်ကြေး
ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုစရိတ်္ အထွေထွေစရိတ် စုစုပေါင်း စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ
ပထမ၃လ 33,000 141,900 6,600 181,500 181,500
နောက်ပိုင်း၃လစီီ် 141,900 6,600 148,500 148,500

ပညာသင္ဆုစနစ္

ပညာသင္ဆအမည္ ေငြပမာဏ သက္မွတ္ခ်က္
အန္းေက်ာင္းပညာရည္ထူးခ်ြန္ဆု 20,000円
(သင္ၾကားေနစဥ္ကာလ၁ၾကိမ္သာရမည္)
အမွတ္စာရင္းေကာင္းၿခင္း၊အတန္းတြင္းစာရိတၱေကာင္းမြန္ၿခင္းႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေကာင္းေသာေက်ာင္းသားမ်ားကိုအဓိကထား၍အတန္းအသီးသီးမွေရြးခ်ယ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယန္း၂၀၀၀၀အားေပး အပ္ပါမည္။
(သင္ၾကားေနစဥ္ကာလ၁ ၾကိမ္သာရမည္)
အန္းေက်ာင္းေက်ာင္းတက္မွန္ဆု 5,000円
(ေက်ာင္းတက္မွန္ပါကဘယ္အခ်ိန္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ရႏိုင္ပါ သည္)
၆လအတြင္းေက်ာင္းေခၚခ်ိန္၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းၿဖင့္ ေနာက္က်ၿခင္းေစာၿပန္ၿခင္းမရွိေသာေက်ာင္းသားအားေပးေသာဆုၿဖစ္သည္။အန္းေက်ာင္းမွေက်ာင္းသားမ်ားကိုယန္း၂၀၀၀၀အားေပးအပ္ပါမည္။
(ေက်ာင္းတက္မွန္ပါကဘယ္အခ်ိန္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ရႏိုင္ပါသည္)
ႏိုင္ငံၿခားသားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ပညာသင္ဆု လစဥ္၃၀၀၀၀ယန္းႏွင့္တႏွစ္စာ အမွတ္စာရင္းေကာင္းၿခင္း၊အတန္းတြင္းစာရိတၱေကာင္းမြန္ၿခင္း၊ဂ်ပန္စာေက်ာင္းမွေအာင္ၿမင္၍ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ရည္ရြယ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား မွေရြးခ်ယ္ၿပီးတစ္လကို၃၀၀၀၀ယန္းၿဖင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးရပါမည္။အန္းေက်ာင္းမွေက်ာင္းသားအမ်ားစုေရြးခ်ယ္ခံေနရပါသည္။
ႏိုင္ငံၿခားသားေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ပ ညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ၾကိဳတင္ေလ်ာက္ထားမႈ စနစ္ လစဥ္၃၀၀၀၀ယန္းႏွင့္တႏွစ္စာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ၏အမွတ္စာရင္းေကာင္းမြန္ၿပီးဂ်ပန္စာေက်ာင္းမွေအာင္ၿမင္၍ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား မွေရြးခ်ယ္ပါသည္။ေထာက္ပံ့ေၾကးသည္ေက်ာင္းဆက္တက္ၿပီးေနာက္ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွတစ္လလွ်င္၃၀၀၀၀ယန္းေထာက္ပ့ံေပးပါမည္။အန္းေက်ာင္းေအာင္ၿမင္သြားေသာေက်ာင္းသားအမ်ားစုလည္းေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိေနပါသည္။
အန္းေက်ာင္းမွပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး လစဥ္၂၀၀၀၀ယန္းႏွင့္တႏွစ္စာ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊အမွတ္စာရင္းေကာင္းမြန္ၿခင္း၊အတန္းတြင္းစာရိတၱေကာင္းမြန္ၿခင္းၿဖင့္ေက်ာင္းဝင္ခ်ိန္မွေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာေသာစံၿပေက်ာင္းသားမ်ားမွေရြးခ်ယ္ခံရ၍လစဥ္ ၂၀၀၀၀ယန္းႏွင့္တႏွစ္စာ(၃လတၾကိမ္)ေက်ာင္းမွေပးပါမည္။
Kyoritsu Maintenanceအဖြဲ႕အစည္း လစဥ္၆၀၀၀၀ယန္းႏွင့္တႏွစ္စာ အမွတ္စာရင္းေကာင္းမြန္ၿခင္း၊အတန္းတြင္းစာရိတၱ ေကာင္းမြန္ၿခင္းႏွင့္ဂ်ပန္စာစြမ္းရည္ၿမင့္ေသာေက်ာင္းသားကိုအဓိကေရြးခ်ယ္၍လစဥ္၆၀၀၀၀ယန္းႏွင့္တႏွစ္ စာေပးပါသည္။အန္းေက်ာင္းသည္ပညာသင္ဆုေထာက္ ပံ့ေၾကးေပးေသာ၄၆ေက်ာင္းတြင္တစ္ေက်ာင္းအပါအဝင္ၿဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားအားChief Directorမွေပးေသာဆု ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္တြင္၂၀၀၀၀ယန္းရပါမည္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္တြင္အမွတ္စာရင္းေကာင္းမြန္ၿခင္း၊စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿခင္း၊ေနထိုင္စားေသာက္မႈစံၿပၿဖစ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွေရြးခ်ယ္၍ဒါရိူက္တာက၂၀၀၀၀ယန္းကိုဆုေပးပါသည္။

ခက်ခဲသော တက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ရောက်မည့် ကျောင်းသားများအတွက်Anကျောင်းရဲ့ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအမည္ ေငြပမာဏ ေပးမည့္ကာလ ဝင္မည့္တကၠသိုလ္အမည္ ေထာက္ပံ့မည့္သက္မွတ္ခ်က္
Sအဆင့်
တက္ကသိုလ်ဆက်တက်
ယန်း10သောင်း တက္ကသိုလ်ဝင်ပြီးဧပြီလနောက်ပိုင်းပေးမည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကဒ်ပြရန်လိုသည်။
University of Tokyo, Kyoto University ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းတွင် 1 နှစ်နှင့်အထက် တက်ရောက်ထားပြီး တက်ရောက်မှုနှုန်း 90% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသောသူများ
Aအဆင့်
တက္ကသိုလ်ဆက်တက်
ယန်း7သောင်း တက္ကသိုလ်ဝင်ပြီးဧပြီလနောက်ပိုင်းပေးမည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကဒ်ပြရန်လိုသည်။
Hokkaido University, Tohoku University, Kyushu University, University of Tsukuba, Osaka University, Tokyo Institute of Technology, Tokyo Foreign Language University, Yokohama, National University, Hitotsubashi University, Keio University, Waseda University, Sophia University ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းတွင် 1 နှစ်နှင့်အထက် တက်ရောက်ထားပြီး တက်ရောက်မှုနှုန်း 90% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသောသူများ
Bအဆင့်
တက္ကသိုလ်ဆက်တက်
ယန်း5သောင်း တက္ကသိုလ်ဝင်ပြီးဧပြီလနောက်ပိုင်းပေးမည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကဒ်ပြရန်လိုသည်။
Chiba University, Kobe University, Nagoya University, Kyoto Prefectural University, Ochanomizu Women's University, International Christian University, Aoyama Gakuin University, Tokyo Science University, Rikkyo University, Meiji University, Chuo University, Hosei University, Doshisha University, Ritsumeikan University ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းတွင် 1 နှစ်နှင့်အထက် တက်ရောက်ထားပြီး တက်ရောက်မှုနှုန်း 90% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသောသူများ
Cအဆင့်
တက္ကသိုလ်ဆက်တက်
ယန်း3သောင်း တက္ကသိုလ်ဝင်ပြီးဧပြီလနောက်ပိုင်းပေးမည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကဒ်ပြရန်လိုသည်။
Tokyo Agricultural and Industrial University, Telecommunications University, Tokyo University of the Arts, Osaka Prefectural University, Osaka City University, Nagoya City University, Shiga University, Shizuoka University, Kanazawa University, Okayama University, Kumamoto University, Tokyo Gakugei University, Saitama University, Yokohama City University, Hiroshima University, Ibaraki University, Nara Women's University, Gakuin University, Tokyo Marine University, Tsuda Juku University, Kansai Gakuin University, Kansai University, Kinki University ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းတွင် 1 နှစ်နှင့်အထက် တက်ရောက်ထားပြီး တက်ရောက်မှုနှုန်း 90% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသောသူများ

သတိပြုရန်…ဤထောက်ပံ့ကြေးသည်တက္ကသိုလ်(၄)နှစ်(မေဂျာ၄နှစ်တန်း)ကိုဝင်ခွင့်အောင်ပြီးသူများအကျုံးဝင်သည်။

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332