အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

 • An language School image
 • An language School image
 • An language School image
 • An language School image
 • An language School image

Hikarigaoka ေက်ာင္း | HIKARIGAOKA

ေက်ာင္း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း(Hikarigaoka)ေက်ာင္းသည္၂၀၁၇ခုႏွစ္ဧျပီလမွာဖြင့္ေသာေက်ာင္းအသစ္ျဖစ္ပါသည္။ဗီယက္နမ္၊မြန္ဂို၊အင္ဒိုနီးရွားမွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားေန႔စဥ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းအမည္: AN LANGUAGE SCHOOL(HIKARIGAOKA)ေက်ာင္း
တည္ေနရာ: 1-8-9 Narimasu Itabashi-Ku Tokyo 175-0094
ဖုန္း: ၀၃ ၃၉၇၇ ၁၃၃၂
က်ာင္းတည္ေထာင္သည့္ႏွစ္: ၂၀၁၇ခုႏွစ္ဧျပီလ
ကန္႔သတ္ဦး ေရ ၁၀၀ ေယာက္

လမ္းညႊန္

 • Tokyometoro Yurakuchoလိုင္း Chikatetsunarimasuဘူတာမွလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္၉မိနစ္
 • Tobutojyoလိုင္း Narimasuဘူတာမွလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္၁၁မိနစ္

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၏မိတ္ဆက္စကား

Hiệu trưởng An Language School phân hiệu Hikarigaoka

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း(Hikarigaoka)ေက်ာင္းသည္ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းတိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ျပီးဂ်ပန္သို႔ပညာေတာ္သင္လာၾကေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ၾကီးမားေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္အားသြန္ခြန္စိုက္ညီညီညာညာသင္ၾကားေပးမည့္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားျဖင့္ပညာေရးလက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မွုကိုျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေသာေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။

္အထူးသျဖင့္ေက်ာင္းအေသးစားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ထိုအခ်က္ကိုအသံုးျပဳျပီးမိမိအိမ္တြင္သင္ယူရသကဲ႔သို႔ေသာခံစားမွုမ်ိဳးျဖင့္အတန္းထဲတြင္စာသင္ျခင္းသာမကအိမ္တြင္သင္ယူသကဲ႔သို႔ေသာပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ပါေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးအားလံုးကိုပါေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီကိုအေသးစိတ္အနီးကပ္လမ္းညႊန္သင္ၾကားေပးျခင္း၊လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းတြင္သင္ယူခဲ႔ေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင္႔ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔အေပၚေကာင္းမြန္စြာနားလည္သေဘာေပါက္ျပီး၊စိတ္အားထက္သန္ေသာပရိတ္သတ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ေန႔စဥ္လွုပ္ရွားမွုမ်ားကိုျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

မပ်က္မကြက္အတူတကြၾကိဳးစားၾကပါစို႔။

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း(Hikarigaoka)ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္Kabasawa Ryota

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
 • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
 • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
 • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
 • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332