အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

အေဆာင

အေဆာင

တခါတည္းပါရွိေသာအရာမ်ား
ေရခ်ိဳးခန္း၊ေရပန္း၊ဘိုထိုင္အိမ္သာ၊အဲယားကြန္း၊ရုပ္ျမင္သံျကား၊ေရခဲေသတၱာ၊ဟင္းေႏြးစက္၊အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊စားပြဲ၊ထိုင္ခံု၊ထမင္းေပါင္းအိုး၊ဒယ္အိုး၊ဒယ္ျပား။

အေဆာင္စဝင္လွ်င္ေပးေသာလက္ေဆာင္မ်ား
စားေသာက္ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား(ပန္းကန္လံုး၊ပန္းကန္ျပား၊ဟင္းရည္ပန္းကန္လံုး၊တူ၊ဇြန္း၊ခက္ရင္း၊ခြက္)၊အိမ္သာသံုးစကၠဴ၂လိပ္။

ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ပါရွိေသာအရာမ်ား
အင္တာနက္အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။

  • အေဆာင္ေနသူမ်ားအထူးခံစားခြင့္သည္(၁)ဂ်ပန္ေရာက္မည့္အခါNaritaေလဆိပ္မွအေဆာင္အထိအခမဲ့ျကိုေပးျခင္း(ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာရက္တြင္သာ)။
  • အေဆာင္ေနသူမ်ားအထူးခံစားခြင့္(၂)ရာသီတိုင္းBBQ(အသားသင္)ႏွင့္ေကာက္ညွင္းထိုးပြဲမ်ားရွိျခင္း။
အေဆာင္ဝင္ခ်ိန္တြင္ပထမဆံုးက်သင့္ေင
အေဆာင္ဝင္ေျကး (၁)လစာအေဆာင္ခ အေဆာင္ဝင္ေျကးသည္အေဆာင္ထြက္သည့္အခါတြင္ျပန္မအမ္းပါ။
အာမခံေျကး ¥10,000 အေဆာင္ထြက္ခြင့္ရျခင္း၊ေသာ့ျပန္အပ္ျခင္း၊ေရမီးဂတ္စ္ခတြက္ခ်က္ျခင္း၊လိပ္စာ(ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္လိပ္စာ)ေျပာင္းျခင္းအားလံုးျပီးဆံုးပါကေငြျပန္အမ္းပါမည္။
အေဆာင္ခ (၃)လစာ (၃)လတစ္ခါစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သည့္အတြက္အေဆာင္ခသည္လည္း(၃)လစာတစ္ခါတည္းေပးေခ်ရပါမည္။ျကားကာလတြင္အေဆာင္ထြက္ေသာ္လည္းအေဆာင္ခကိုျပန္မအမ္းပါ။
ေမြ႔ယာခ ¥10,000 ေက်ာင္းဘက္မွလည္းျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ပါသည္။(လိုအပ္သူမ်ားသာ)
ေရ၊မီး၊ဂတ္စ္ခ ¥15,000
(၃လစာ)
ေရ၊မီး၊ဂတ္စ္ခသည္တစ္လစီတြက္၍ပိုလွ်င္ျပန္အမ္း၍လိုပါကထပ္ေတာင္းပါမည္။
အေဆာင္ဝင္ခ်ိန္တြင္အပိုက်သင့္ေငြ

■Dai 2 White Castle(အေဆာင္ခ¥30,000၊ေမြ့ယာမလိုသည့္အခါ)
အေဆာင္ဝင္ေျကး¥30,000+အာမခံေျကး¥10,000+အေဆာင္ခ¥90,000+ေရ၊မီး၊ဂတ္စ္ခ¥15,000=¥145,000

■Dai 2 White Castle(အေဆာင္ခ¥25,000၊ေမြ့ယာလိုသည့္အခါ)
အေဆာင္ဝင္ေျကး¥25,000+အာမခံေျကး¥10,000+အေဆာင္ခ¥75,000+ေရ၊မီး၊ဂတ္စ္ခ¥15,000+ေမြ့ယာခ¥10,000=¥135,000

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332