အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

ေက်ာင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာစာရြက္မ်ားေတာင္းယူျခင္း

ေက်ာင္း၏Home Page ကိုဝင္ေရာက္ျကည္.ရွုသည့္အတြက္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာစာရြက္မ်ားေတာင္းယူလိုပါကေအာက္ပါပံုစံကိုျဖည့္စြက္ပါ။

ေက်ာင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာစာရြက္မ်ားေတာင္းယူျခင္း

အမည္(လိုအပ္သည္)
လိင္(လိုအပ္သည္)
အသက(လိုအပ္သည္)
ေနရပ္လိပ္စာ(လိုအပ္သည္)
ဖံုးနံပါတ္(လိုအပ္သည္)
အီးေမးလ္လိပ္စာ(လိုအပ္သည္)
အလုပ္အကိုင္(လိုအပ္သည္)
လက္ရွိတက္ေနေသာေက်ာင္းအမည္
လက္ရွိပညာအရည္အခ်င္း
တက္ေရာက္လိုေသာေက်ာင္း(လိုအပ္သည္)
ေက်ာင္းစတင္တက္ေရာက္မည့္လ(လိုအပ္သည္)
ေမးျမန္းလိုေသာအခ်က္မ်ား

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332