အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

CAMPUS

ေက်ာင္းသားမိတ္ဆံုပြဲအေၾကာင္းၾကားျခင္း

အန္းေက်ာင္းရဲ့ေက်ာင္းသားမိတ္ဆံုပြဲၾကီးျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ေက်ာင္းျပီးသြားေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမည္သူမဆိုပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot
 • 修了式
 • 修了式
 • 修了式
 • 修了式

မိတ္ဆံုပြဲသည္အန္းေက်ာင္းတြင္အတူတူစာသင္ခဲ့ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားခင္မင္မွုပိုမိုနက္နဲလာျပီး၊
ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းအဆက္အသြယ္ရေစရန္ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။
မိတ္ဆံုပြဲမွာပါဝင္ျပီး၂ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္မည့္မိတ္ဆံုပါတီတြင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကရေအာင္။!

 • 修了式
 • 修了式
 • 修了式
 • 修了式

Let’s work together to make your dreams come true!

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
 • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
 • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
 • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
 • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332