အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

  • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
  • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
  • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
  • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
  • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage

Nerima ေက်ာင္း | NERIMA

ေက်ာင္း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Nerimaေက်ာင္းသည္အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း(၄)ေက်ာင္းအထဲတြင္၂၀၁၃ခုႏွစ္ဧျပီလတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာဒုတိယေျမာက္ေက်ာင္းသစ္ျဖစ္ပါသည္။ေက်ာင္းသည္ယခုအခ်ိန္အထိပ်ိဳးေထာင္လာခဲ့ေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုစုစည္းျပီးေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ဆရာ၊ဆရာမ(၈)ဦးကညႊန္ၾကားျပသေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ထူးျခားခ်က္ႏွင့္ဆႏၵကိုလိုက္၍အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ေပးပါမည္။

ေက်ာင္းအမည္ အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း Nerimaေက်ာင္း
တည္ေနရာ တိုက်ိဳျမိဳ့၊နယ္ရိမရပ္ကြက္၊ဟရုဟိေခ်ာ၆-၁-၁၀
ဖုန္း ။ ဖက္စ္ ၀၃ ၃၉၉၈ ၁၀၀၀ ။ ၀၃ ၃၉၉၈ ၁၂၂၀
ေက်ာင္းတည္ေထာင္ခ်ိန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဧျပီလ
ကန့္သတ္ဦးေရ ၁၂၀ေယာက္
ဆရာ၊ဆရာမဦးေရ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္း(၂)ဦးအပါအဝင္(၇)ဦး
လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ား၏ႏိုင္ငံမ်ား- တရုတ္၊ကိုရီးယား၊ထိုင္ဝမ္၊ဗီယက္နမ္၊ျမန္မာ၊အျခား။
အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

ေက်ာင္းသို့လာေရာက္ႏိုင္ေသာနည္းမ်ား

  • ToeiChikatetsuOedoလိုင္း Nerimakasugachoဘူတာမွလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္၂မိနစ္

ေက်ာင္းအုပ္၏မိတ္ဆက္စကား

ေက်ာင္းအုပ္၏မိတ္ဆက္စကား

Nerimaေက်ာင္းသည္အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းတြင္ဒုတိယအသစ္ဆံုးေက်ာင္းျဖစ္ျပီးေရွ့ေဆာင္မွုစိတ္ဓါတ္အျပည့္ျဖင့္ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအားလံုး၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အျကံဥာဏ္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍သင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေစရန္တည္ေထာင္လွ်က္ရွိပါသည္။အားလံုးအတြက္စည္းကမ္းတင္းၾကပ္စြာသင္ျကားေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ၾကင္နာစြာျဖင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွုမ်ားကိုလက္ခံပါမည္။စာသင္ခ်ိန္သည္စကားေျပာကိုအဓိကထား၍ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမွုကိုကိုယ္ေတြ႔သင္ယူေစႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းလွ်က္ရွိပါသည္။အားလံုးကဂ်ပန္တြင္သင္ယူျပီး၊အမိႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔၏ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္Nerimaေက်ာင္းသည္အားလံုးကိုဆက္လက္ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားပါမည္။အတူတကြၾကိဳးစားၾကရေအာင္။
အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း Nerimaေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ Ozaki Kazuko

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332