အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

ေၿပာစကားမ်ား

ဘွဲ့လွန် အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage

Science University of Tokyo တြင္ေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါသည္။အရမ္းကိုေပ်ာ္ပါသည္။အမွန္ေၿပာရပါကေအာင္ၿမင္ၿပီးဆံုးလိမ့္မည္ဟုအိမ္မက္တြင္ေတာင္မမက္ခဲ့ဖူးပါ။ဒီလိုမ်ိဳးေအာင္ၿမင္ရၿခင္းသည္မိမိ၏ၾကိူးစားအားထုတ္မႈအၿပင္ဆရာမ်ား၏အားေပးကူညီမႈသင္ၾကားၿပသမႈမ်ားမပါဝင္ပါကမၿဖစ္ႏိုင္ပါ။ဒီေနရာကေနပဲဆရာမ်ားကိုေက်းဇူးတင္စကားေၿပာခ်င္ပါသည္။တကယ့္ကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္။

သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းအေနၿဖင့္မိမိ၏လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေသာအေၾကာင္းကိုေၿပာၿပခ်င္ပါသည္။ပထမဆံုးေက်ာင္းသင္ခန္းစာကိုအာရံုစိုက္ရမည္။အၿမဲတမ္းဆရာ၏သင္ပံုသင္နည္းကိုလိုက္နာရမည္။သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္စာေမးပြဲေၿဖဆိုရာတြင္အေထာက္အကူၿပဳပါသည္။ေသခ်ာစြာကူးယူထားသင့္ပါသည္။ေဝါဟာရမ်ားကိုလြယ္ကူစြာၾကည့္ႏိုင္ေသာစာအုပ္တြင္မွတ္ပါ။ဆရာကေမးခြန္းေမးေသာအခ်ိန္တြင္မွားလွ်င္ေသာ္လည္းကိစၥမရွိပါ၍အေၿဖကိုေၿဖပါ။အဲ့လိုၿပဳလုပ္ပါကမိမိ၏အားနည္းေသာေနရာကိုသေဘာေပါက္ပါလိမ့္မည္။ထို႕အၿပင္မွားေနေသာေနရာကိုသတိထားမိပါမည္။တူေသာေနရာကိုအၾကိမ္ၾကိမ္မွားယြင္းပါကရွက္စရာေကာင္းပါ။ထို႕အၿပင္မိမိကိုယ္တိုင္အဘိဓာန္ရွာေဖြမႈထက္ဆရာ၏ရွင္းလင္းခ်က္ကပို၍နားလည္ရလြယ္ကူေသာေၾကာင့္အတန္းအတြင္းအာရံူစူးစိုက္၍သင္ၾကားပါကေနာက္ထပ္ၿပန္လည္ဖတ္ရႈရန္အခ်ိန္လည္းမယူေတာ့ပါ။

ဒီ့အၿပင္အေၿခခံကိုေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္သင့္ပါသည္။ဘယ္အရာကိုသင္ယူေပမဲ့လည္းအေၿခခံသည္အေရးၾကီးသည္ဟုထင္ပါသည္။အေၿခခံကိုေသခ်ာသေဘာေပါက္ထားပါကမိမိကိုယ္ တိုင္ၾကိူတင္ေလ့လာၿခင္း၊ၿပန္လွန္သင္ၾကားၿခင္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။မိမိသည္အတန္းတြင္Level2အဆင့္ကိုသင္ၾကားၿပီးအိမ္တြင္Level1အဆင့္ကိုၾကိဳတင္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။နားမလည္ေသာအခါတြင္ေနာက္တေန႕တြင္ဆရာ့ကိုေမးခဲ့ပါသည္။ဆရာမ်ားသည္ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးကိုအလြန္ၾကင္နာတတ္ေသာေၾကာင့္နားမလည္ေသာအခါတြင္အားမနာတမ္းေမးပါ။ဆရာမ်ား၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ Level1ကိုေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါသည္။ေနစဥ္နဲနဲခ်င္းစာကိုလုပ္သြားပါကတကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကုိအမွတ္ၿမင့္ၿမင့္ၿဖင့္ရႏိုင္ပါသည္။တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကိုအမွတ္ၿမင့္ကိုရရွိပါက ပထမဆံုးတက္ေရာက္ခ်င္ေသာခက္ခဲလွသည့္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္းဝင္ႏိုင္ပါသည္။ေနာက္ဆံုးအေနၿဖင့္ေန႔စဥ္ေနထိုင္စားေသာက္ေသာပတ္ဝန္းက်င္မွဂ်ပန္စာကိုေလ့လာပါ။အားေနေသာအခ်ိန္တြင္တီဗြီၾကည့္ၿခင္း၊ေရဒီယိုနားေထာင္ၿခင္းကိုလုပ္ပါ။Listening တြင္အက်ိဳးရွိပါသည္။

ဂ်ပန္ဝတၱဳတိုမ်ားဖတ္ၿခင္းကိုလုပ္ေစခ်င္ပါသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ဝတၱဳတိုသည္ဖတ္ရန္လြယ္ကူအဆင္ေၿပေသာေၾကာင့္အၿမဲတမ္းဖတ္သင့္သည္။နားမလည္ေသာအခါတြင္အဘိဓာန္ကိုရွာေဖြပါ။ဒီ့အၿပင္ဂ်ပန္လူမ်ိဳး၏အသံုးအႏႈန္းကိုနားလည္ၿပီးဒီ့ထက္မကဂ်ပန္လူမ်ိဳးအတိုင္းဂ်ပန္စာကိုအသံုးၿပဳႏိုင္ပါမည္။

ဘွဲ့လွန် အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage

မဂၤလာပါ။၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ေက်ာင္းၿပီးေသာ QIAN QIAN QIANလို႕ေခၚပါတယ္။အန္းေက်ာင္းမွဆရာမ်ား၏သင္ၾကားပို႕ခ်မႈေၾကာင့္Nagoya Universityႏွင့္ Yokohama National Universityကိုေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္အခုအခ်ိန္ကစ၍ေက်ာင္းဝင္မည့္သူမ်ား၊ေက်ာင္းဆက္တက္မည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုအၾကံဥာဏ္ေပးကို…

ပထမဆံုးဂ်ပန္သို႕ပညာေတာ္သင္သြားရန္စဥ္းစားေနေသာသူသည္အေကာင္းဆံုးနာမည္ၾကီးေက်ာင္းသို႕ဝင္ခ်င္ေသာေက်ာင္းသားသည္ TOEICႏွင့္TOEFL၏အမွတ္စာရင္းလိုအပ္ပါသည္။TOEICႏွင့္TOEFLကိုႏွိုင္းယွဥ္ပါကအကယ္၍နာမည္ၾကီးေက်ာင္းကိုတက္ေရာက္လိုပါကTOEFL၏အမွတ္စာရင္းသည္မရွိမၿဖစ္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္အဂၤလိပ္စာအမွတ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိပါကတရုတ္တြင္ေနေသာကာလအတြင္း TOEICႏွင့္TOEFLကိုေၿဖထားတာေကာင္းပါသည္။ဂ်ပန္ေရာက္မွေၿဖဆို၍လည္းရႏိုင္ေပမဲ့တရုတ္တြင္ေနေသာကာလအတြင္းအဂၤလိပ္စာကိုေလ့လာရန္အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ပါသည္။အကယ္၍အဂၤလိပ္စာကိုယံုၾကည္မႈမရွိပါကဂ်ပန္ေရာက္မွၾကိူးစားရင္လည္းအမွတ္ေကာင္းကိုေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲသည္ဘယ္တကၠသိုလ္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ဂ်ပန္စာအမွတ္ၿမင့္ကိုေမွ်ာ္လင့္ပါကပံုမွန္ေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားၿခင္းသည္လည္းအလြန္အေရးၾကီးပါသည္။စာသင္ခ်ိန္အတြင္းသိပ္နားမလည္ပါကေသေသခ်ာခ်ာအတန္းတက္ပါ။ေသခ်ာေပါက္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္အသံုးက်ပါလိမ့္မည္။မိမိ၏ကိုယ္တိုင္ၾကံုေတြ႕ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။သခ်ၤာဘာသာကတရုတ္ကအဆင့္ၿမင့္ေသာေၿကာင့္အနည္းငယ္လြယ္တယ္လို႕ထင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင္းသခ်ၤာအားနည္းေသာေက်ာင္းသားလည္းပဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေမးခြန္းကိုေလ့လာပါကသင့္တင့္ေသာအမွတ္ကိုရႏိုင္ပါသည္။အေထြေထြဘာသာရပ္တြင္စီးပြါးေရး၊ႏိုင္ငံေရး၊သမိုင္း၊ပထဝီ၊မ်က္ေမွာက္ကာလစသည့္၊ေမးခြန္း၏ေဘာင္လည္းက်ယ္ပ်ံ႕သည္။ေမးခြန္းတြင္စီးပြါးေရး၊ပထဝီႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ားအလြန္မ်ားပါလိမ့္မည္။တရုတ္ေက်ာင္းသားအေနၿဖင့္ုအထက္တန္းအဆင့္တြင္မသင္ခဲ့ရေသာအပိုင္းမ်ားသည္နည္းနည္းခက္ခဲ၍ၾကိူတင္ေလ့လာဖို႕လိုအပ္ပါသည္။အန္းေက်ာင္းတြင္အထူးသီးသန့္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲၿပင္ဆင္ၿခင္း၏သင္ၾကားေသာအတန္းကရွိေသာေၾကာင့္အလြန္႕အလြန္အသံုးက်၍မိမိ၏အားနည္းခ်က္ကိုက်ြမ္းက်င္ၿပီးအမွတ္ေကာင္းေကာင္းရေအာင္ၾကိုးစားၾကရေအာင္။

အကယ္၍ TOEFLႏွင့္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ၏အမွတ္စာရင္းကိုထင္ထားသေလာက္မရေသာေက်ာင္းသားကရွိပါကေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးသည္သာမာန္စာေမးပြဲၿဖစ္သည္။စာေမးပြဲတြင္ေရးေၿဖႏွင့္အင္တာဗ်ဴးကရွိၿပီးတခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားသည္ဘာသာရပ္တမ်ိဳးတည္းသာရွိပါသည္။အကယ္၍မိမိ၏ထူးခ်ြန္ေသာဘာသာရပ္ကရွိပါက၄င္းဘာသာရပ္ကိုေၿဖဆိုႏိုင္ေသာေက်ာင္းကိုရွာ၍လည္းရသည့္အၿပင္ေရးေၿဖတခုထဲ၊အင္တာဗ်ဴးတခုထဲသာရွိေသာေက်ာင္းကိုရွာလည္းရပါသည္။

က်ြႏု္ပ္ေၿပာခ်င္တာကေတာ့ေရးေၿဖစာေမးပြဲ (TOEFL၊တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ၊ဝတၱဳတိုစသည့္)အမွတ္ေကာင္းမွလို႕ေၿပာေပမဲ့တက္ခ်င္ေသာေက်ာင္းကိုေသခ်ာေပါက္ေအာင္ၿမင္မည္ဟုမေၿပာႏိုင္ပါ။ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ယၡဳႏွစ္က်ြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူတူစာေမးပြဲေၿဖခဲ့ေသာေက်ာင္းသားသည္က်ြႏ္ုပ္ထက္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအမွတ္30~40မွတ္ပိုမ်ားေသာသူလည္းပဲမေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါ။အကယ္၍ေရးေၿဖစာေမးပြဲ၏တၿခားတြင္အင္တာဗ်ဴးလည္းရိွၿပီးရလာဒ္မမွန္ေသာအရာလည္းရွိသည္။အင္တာဗ်ဴးတြင္ေမးေသာသူႏွင့္ေကာ္းေကာင္းစကားေၿပာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေသခ်ာေပါက္ေအာင္ၿမင္မည္ဟုထင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနၿဖင့္အားလံုး၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈၿဖင့္ဆႏၵရွိေသာေက်ာင္းကိုေအာင္ၿမင္ႏိုင္ရန္ဆုေတာင္းပါသည္။

အန္းေက်ာင္းၿပီးေက်ာင္းဆက္တက္မည့္ေက်ာင္းမိတ္ဆက္ၿခင္း

ဘြဲ့လြန္တကၠသိုလ္ Daito Bunka University, Gakushuin University, Chiba University, Nippon University, Waseda University, Yokohama National University, the University of Electronic-Communication, Tokyo Gakugei University, Hokkaido University, capital University Tokyo, Tokyo Polytechnic University, Reitaku University, Tokyo ocean University, Tokai University, Chiba University, Chuo University, Sophia University, others
တကၠသိုလ္ Institute of center University, Tokyo ocean University, Daito Bunka University, western part line of thought university, industrial efficiency university, Japanese College of Economics, Takachiho University, Shibaura Institute of Technology, distinguished citizen Tachi University, Komazawa University, Meiji Gakuin University, Kokugakuin University, Nippon University, Meikai University, Keiai University, Chuo University, Saitama University, Meiji Gakuin University, Rikkyo University, Musashino Academy of Music, Naomi school University, Wako University, Ashikaga Institute of Technology, University of Transportation Economics, distinguished citizen Tachi University, Takushoku University, Tokyo college of engineering, Mejiro University, Kogakuin University, Hosei University, the Bunka Women's College, Tokyo University of Agriculture, Doshisha University, Obirin College, Tokyo University of Foreign Studies, others
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း Mejiro fashion technical school, Yomiuri car technical school, JEOL technical school, Tokyo international business college, center mechanic school, Shuurin international college, Tokyo confectionery school, Naomi music college technical school, Hikomizu jewelry college, Sondai travel & hotel technical school, international school of business, Tokyo international business college, Ohara bookkeeping school, Tokyo University of Foreign Studies technical school, mode school HAL Tokyo, JTB travel & hotel college, Japanese cake technical school, Hollywood beauty technical school, Tokyo IT accounts technical school, Hattori nourishment technical school, Institute of culture clothes, Tokyo la belle poque confectionery technical school, others

ပညာေတာ္သင္အေမးႏွင့္အေၿဖ

ေက်ာင္း

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332