အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

ေက်ာင္း၏ထူးျခားခ်က

လူမွုဆက္ဆံေရးတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေသာဂ်ပန္ဘာသာစကား

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းသည္ဂ်ပန္နိုင္ငံအတြင္းရွိဂ်ပန္စာပညာေရးတည္ေထာင္မွုအေစာပိုင္းကာလတြင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ေမ်ွာ္မွန္းထားေသာအနာဂတ္မ်ားအတြက္ဘြဲ့လြန္၊တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မ်ားတြင္္ဆက္လက္ပညာသင္ျကားနိုင္ေစရန္သင္ျကားေရးအစီအစဥ္ကိုေရးဆြဲထားပါသည္။အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာစကားသင္ျကားမွုနည္းလမ္းမ်ားကိုမွီျငမ္း၍ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္နိုင္ရန္လမ္းညြွန္မွုေပးျခင္း၊ေနထိုင္စားေသာက္မွုဆိုင္ရာလမ္းညြွန္မွုေပးျခင္း၊ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကိုဦးေဆာင္ေစ၍သင္ျကားေပးျခင္း၊သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားစံုလင္မွုရွိျခင္း၊အေဆာင္နွင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေျကးဆုမ်ားရွိျခင္းစသျဖင့္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအားစိတ္ခ်စြာပညာသင္ျကားနိုင္ေစရန္ဝန္ေဆာင္မွုေပးလ်က္ရွိပါသည္။

WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot
အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage

ေက်ာင္း၏အားသာခ်က္

ေက်ာင္း၏အားသာခ်က္

၁။တကၠသိုလ္၊ဘြဲ႔လြန္မ်ားသို့ဆက္လက္တက္ေရာက္မွုႏွုန္းျမင့္မားျခင္း

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း၏အျကီးမားဆံုးေသာအားသာခ်က္သည္ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္မွုႏွုန္းျမင့္မားျခင္းျဖစ္သည္။ဂ်ပန္စာသင္ယူရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း၊အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ဟူေသာအခ်က္မွာတူညီေသာအခ်က္ပင္မဟုတ္ေပေလာ။အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းသည္ဂ်ပန္စာသင္ယူျခင္း၏ေနာက္တစ္လွမ္းျဖစ္ေသာေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ျခင္းလမ္းညႊန္မွုတြင္အားစိုက္လ်က္ရွိပါသည္။ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္မွုနွင့္ဆိုင္ေသာရွင္းလင္းပြဲမ်ားအျပင္၊အျခားေသာ(သခ်ၤာ၊အေထြေထြဘာသာရပ္၊သိပၸံတြဲ)မ်ား၊(TOEIC・TOEFL)တို႔၏အခမဲ့သင္တန္းမ်ားလည္းထားရွိပါသည္။

အေဆာင္ရွိျခင္း

အေဆာင္ရွိျခင္း

ေန့စဥ္ဘဝသည္သင္ယူမွုတြင္ေျခခံက်ေသာအရာျဖစ္သည္။အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းတြင္အသားမက်ေသးေသာဂ်ပန္၏ေနထိုင္မွုဘဝကိုစိတ္ခ်စြာျဖတ္သန္းနိုင္ေစရန္ေက်ာင္းအေဆာင္ကိုထားရွိပါသည္။ပရိေဘာဂ၊လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကိုထားရွိေပးထားသျဖင့္သင္ယူမွုကိုအာရံုစိုက္နိုင္ပါသည္။အင္တာနက္လည္းအခမဲ့အသံုးျပ်နိုင္ျပီးေက်ာင္းသို့မိနစ္၃၀အတြင္းသြားေရာက္နိုင္၍ေစ်းဝယ္ရာတြင္လည္းအဆင္ေျပေသာေနရာေကာင္းတြင္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းလခသက္သာျခင္း

ေက်ာင္းလခသက္သာျခင္း

တတ္နိုင္သမ်ွလူအမ်ားကိုဂ်ပန္စာသင္ယူနိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းသည္ေငြေျကးအရသင္ယူမွုကိုလက္ေလ်ွာ့မွုမျဖစ္ေစရန္တတ္နိုင္သမ်ွသက္သာစြာဝန္ေဆာင္မွုေပးလ်က္ရွိပါသည္။ထို့အျပင္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေျကးအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးျပီးေန့စဥ္ျကိုးစားလ်က္ရွိေသာေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ေနထိုင္မွုဘဝကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္စိတ္ကူးထားပါသည္။

တရုတ္၊ဗီယက္နမ္၊ျမန္မာ၊နီေပါစေသာဝန္ထမ္းမ်ား၏ပံ့ပိုးကူညီမ

တရုတ္၊ဗီယက္နမ္၊ျမန္မာ၊နီေပါစေသာဝန္ထမ္းမ်ား၏ပံ့ပိုးကူညီမ

အသားမက်ေသးေသာပတ္ဝန္းက်င္နွင့္လူ့အသိုင္းအဝိုင္းတြင္စိုးရိမ္ပူပန္မွုခံစားေနရေသာေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအားစိတ္ေအးနိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍တရုတ္၊ဗီယက္နမ္၊ျမန္မာ၊နီေပါအစရွိေသာနိုင္ငံမ်ားမွဝန္ထမ္းမ်ားကပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ဘဝျဖတ္သန္းမွုကိုပံ့ပိုးကူညီေပးလွ်က္ပါသည္။သင္ယူမွု၊ဓေလ့ထံုးစံစသျဖင့္မည္သည့္ကိစၥမဆိုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။တစ္ဦးခ်င္းစီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုမွတ္သား၍စီနီယာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္အားလံုးကိုေသခ်ာစြာပံ့ပိုးကူညီေပးရန္စိတ္ကူးထားပါသည္။

ညအိပ္ခရိီး၊ေန့ခ်င္းျပန္ခရီးမွလက္ေတြ့အသံုးမ်ားေသာဂ်ပန္စာ၊ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမွုမ်ားကိုထိေတြ့နိုင္ျခင္း

ညအိပ္ခရိီး၊ေန့ခ်င္းျပန္ခရီးမွလက္ေတြ့အသံုးမ်ားေသာဂ်ပန္စာ၊ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမွုမ်ားကိုထိေတြ့နိုင္ျခင္း

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းတြင္လက္ေတြ့အသံုးမ်ားေသာဂ်ပန္စကားသင္ယူမွုကိုရည္ရြယ္၍ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ေက်ာင္းျပင္ပလွုပ္ရွားမွုကိုအားစိုက္လ်က္ရွိပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ေက်ာင္းျပင္ပလွုပ္ရွားမွုတစ္ခုျဖစ္ေသာေလ့လာေရးခရီးလည္းတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ဘာသာစကားသည္လူမွုဆက္ဆံေရးတြင္အေရးပါေသာအရာျဖစ္ျပီး၊လက္ေတြ့အသံုးခ်မွုအရဝမ္းသာမွုနွင့္ေပ်ာ္ရြွင္မွုကိုခံစားရေသာေျကာင့္သင္ယူလိုစိတ္လည္းျမင့္မားမည္ျဖစ္သည္။ထို့ေျကာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာယဥ္ေက်းမွုနွင့္ထိေတြ့ျပီးအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရွာေဖြမွုမ်ားကိုျပဳလုပ္ေစလိုပါသည္။

Let’s work together to make your dreams come true!

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332