အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
 • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage

Ikebukuro ေက်ာင္း | IKEBUKURO

ေက်ာင္း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ

Ikebukuroေက်ာင္းသည္တည္ေထာင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ယခုအခ်ိန္အထိလက္ေတြ့အသံုးျပဳ၍ရေသာဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုသင္ျကားပို့ခ်လ်က္ရွိျပီးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားဆက္လက္တက္ေရာက္လိုေသာဘြဲ့လြန္၊တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မ်ားသို့ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္သင္ျကားေရးအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲထားပါသည္။ထိုအတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာစကားသင္ျကားမွုပံုစံမ်ားႏွင့္လူဦးေရအနည္းငယ္သာထားရွိေသာအတန္းမ်ားကိုထားရွိျပီးေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းကိုေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္မွုလမ္းညြွန္ေပးျခင္း၊ေနထိုင္မွုလမ္းညြွန္ေပးျခင္းမ်ားကိုဂရုစိုက္၍အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ေက်ာင္းသည္တိုက်ိဳျမိဳ့ေပၚရွိIkebukuroဟုေခၚေသာသြားလာေရးအလြန္လြယ္ကူေသာေနရာတြင္ရွိေသာကိုယ္ပိုင္၈ထပ္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီးအမ်ဳိးမိ်ဳးေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္းတပ္ဆင္ထားပါသည္။

ေက်ာင္းအမည္ အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း Ikebukuro ေက်ာင္း
ေက်ာင္းတည္ေနရာ 4-32-8 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo
TEL / FAX 03-3989-0007 / 03-3982-2014
ေက်ာင္းတည္ေထာင္မ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ
ဝန္ထမ္းဦးေရ ၈၀၀ေယာက္
လက္ရွိေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား- တရုတ္၊ကိုရီးယား၊ထိုင္ဝမ္၊ဗီယက္နမ္၊ျမန္မာႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ား

ဆက္သြယ္ေရး

 • JRလိုင္း၏Ikebukuroဘူတာမွလမ္းေလ်ွာက္လ်ွင္၈မိနစ္
 • ေျမေအာက္Yurakuchoလိုင္း၏Higashi Ikebukuroဘူတာမွလမ္းေလ်ွာက္လ်ွင္၁မိနစ္
 • ျမိဳ့ပတ္ရထား၏Higashi Ikebukuro Yonchomeဘူတာမွလမ္းေလ်ွာက္လ်ွင္၁မိနစ္

ေက်ာင္းအုပ္၏နွုတ္ဆက္စကား

ေက်ာင္းအုပ္၏နွုတ္ဆက္စကား

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားကိုသင္ယူျခင္းသည္ထိုႏိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမွုကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ဂ်ပန္စာကိုသင္ယူလိုပါကပထမဦးစြာဂ်ပန္ဟူေသာနုိင္ငံကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစလိုပါသည္။

ဂ်ပန္သည္မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင္႔ႏိွုင္းယွဥ္ပါကေကာင္းေသာအရာ၊ဆိုးေသာအရာႏွစ္မိ်ဳးစလံုးရွိပါသည္။ထိုေကာင္းေသာ၊ဆိုးေသာအရာမ်ားကိုကိုယ္ေတြ႔ခံစားျခင္းျဖင့္မိမိတို႔၏နုိင္ငံတကာအျမင္မ်ားက်ယ္ပ်ံ႔လာျပီး၊မိမိႏိုင္ငံ၏ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားကိုထပ္မံသတိျပဳမိေစမည္ဟုထင္ပါသည္။ထိုကဲ႔သို႔တန္ဖိုးၾကီးေသာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုမိမိႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားေကာင္းမြန္ေသာဆက္သြယ္ေရးကိုတည္ေထာင္ႏိုင္ေသာအလုပ္တြင္အသံုးခ်ႏိုင္မည္ဆိုပါကအလြန္အဖိုးတန္ေသာအရာပင္မဟုတ္ပါေလာ။အန္းေက်ာင္းမွဝန္ထမ္းမ်ားသည္ကြ်ႏု္ပ္ကိုအစျပဳ၍အားလံုးကဂ်ပန္စာေတာ္လာေစရန္၊တဖန္ယဥ္ေက်းမွုကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္အကူအညီေပးရန္ဝန္မေလးပါ။ေက်ာင္း၏ထူးျခားခ်က္သည္စာလာသင္ေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားစိတ္ခ်မ္းသာေစရန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။တနည္းအားျဖင္႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားေက်ာင္းျပီးသြားပါကအန္းေက်ာင္းတြင္တက္ခဲ႔ရျခင္းသည္ေကာင္းသည္ဟူေသာအသံမ်ားကိုၾကားရျခင္းအခ်က္ကိုအေလးထားေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ထိုအတြက္အတန္းမ်ားကိုလည္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အရည္အခ်င္းကိုမွတ္သားထားျပီး၊ထိုအရည္အခ်င္းအလိုက္သင္ရိုးျပဳလုပ္ျပီးသင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။တဖန္စားဝတ္ေနေရးတြင္လည္းရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွုမ်ားလက္ခံျပဳလုပ္ျပီးအၾကံမ်ားလည္းေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
ဆက္ဆက္အတူတူၾကိဳးစားၾကရေအာင္

AN LANGUAGE SCHOOL(IKEBUKURO)ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးHirai Shigemi

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
 • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
 • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
 • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
 • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332