အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

GALLERY

ႏွစ္သစ္ကူးပါတီပြဲ

ဒီေန႔တရုတ္ႏွင့္ဗီယက္နမ္လူမိ်ဳးတို႔၏ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ျဖစ္ပါသည္။
အားလံုးအတူတူပါတီျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ေပ်ာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332