အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

GALLERY

ခရီးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

~၂၀၁၇ခုႏွစ္၇လပိုင္း၆ရက္၊၇ရက္~
၂၀၁၇ခုႏွစ္၇လပိုင္းအတန္းရဲ့ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားခရီးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။
၇လပိုင္း၆ရက္ေန႔တြင္ဒစ္စနီလန္းမွာကစားခဲ့ၾကပါတယ္။ထို႔ေနာက္ဟိုတယ္မွာဂ်ပန္ဟင္းလ်ာမ်ားကိုတဝစားခဲ့ၾကပါတယ္။
၇လပိုင္း၇ရက္ေန႔မွာခမိုဂဝငါးျပတိုက္ကိုသြားခဲ့ၾကပါတယ္။လင္းပိုင္နဲ႔ေဝလငါးမ်ားရဲ့ပြဲေတြကိုၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332