အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း


Warning: include(/home/salmonlamb5/www//mm/common/include/modal_container.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/salmonlamb5/www/system/wp-content/themes/als/tpl-topics-multilanguage.php on line 71

Warning: include(): Failed opening '/home/salmonlamb5/www//mm/common/include/modal_container.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/7.4/lib/php') in /home/salmonlamb5/www/system/wp-content/themes/als/tpl-topics-multilanguage.php on line 71

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332