အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

၂၀၁၇ခုနွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၆ရက္ေက်ာင္းသားမ်ားထံသို့သစ္သီးမ်ားလက္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

2017.02.16

池袋校

An Language Schoolတြင္ေက်ာင္းစာသင္ကာလတိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားကိုသစ္သီးလက္ေဆာင္ေပးပါသည္။ဂ်ပန္၏ရာသီဥတုေလးရာသီကိုခံစားမိေစရန္အတြက္သစ္သီးဝလံနွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကုန္သည္မ်ားထံမွယခုရာသီေပၚထဲတြင္ အရသာအရွိဆံုး သစ္သီးကိုေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ယခုတစ္ၾကိမ္ေဖဖဝါရီလ ၂၄ရက္သည္လက္ေဆာင္ေပးရန္ရက္ျဖစ္ပါသည္။သစ္သီးမ်ားကေတာ့ခ်ိဳျမေနသည့္ပန္းသီး၊ ၾကီးမားေမႊးၾကိဳင္ေသာ ေရွာက္ခ်ိဳသီး၊ လိေမၼာ္သီးတို့ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးအလြန္ဝမ္းသာခဲ့ၾကပါသည္။

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332