အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

၂၀၁၇ ခုနွစ္ဇန္နဝါရီလ ၆ရက္ စာမ်က္နွာကိုျပန္လည္မြမ္းမံထားပါသည္။

2017.01.06

池袋校

ဒီတစ္ခါ An Language School ကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ Website ကိုအသစ္ျပန္လည္မြမ္းမံထားပါသည္။ယခုျပန္လည္မြမ္းမံထားသည္မွာအသံုးျပဳသူမ်ားပို၍အဆင္ေျပေခ်ာေမြ.ေစမည့္ Website တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးမႈမ်ားနွင့္ဒီဇိုင္းအပိုင္းကိုအားျဖည့္ထားပါသည္။ေနာက္ပိုင္း တြင္လည္းအေၾကာင္းအရာမ်ားစံုလင္ေအာင္ၾကိဳးစားျပီးအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္စာမ်က္နွာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္သည့္အတြက္ေန့စဥ္မျပတ္ဖတ္ရႈအားေပးၾကပါရန္နႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332