ဂ်ပန္စာသင္ယူျခင္းျဖင့္အိမ္မက္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေပၚေစမည္။

ကြောငျးသား ဂ်ပန္စာသင္ယူျခင္းျဖင့္အိမ္မက္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေပၚေစမည္။
အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း ကြောငျးသား image ကြောငျးသား image

ေက်ာင္း၏ထူးျခားခ်က္မ်ား

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းသည္ဂ်ပန္တြင္ေက်ာင္းတက္ျခင္းကိုအဓိပါယ္သက္ေရာက္မွုရွိေစရန္အဆင့့္ျမင့္ပညာေရးကိုအားေပးလ်က္ရွိသည္။နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္သန္း၍ရရွိထားေသာဂ်ပန္စာသင္ျကားမွုဗဟုသုတမ်ားကိုအေျခခံ၍တကၠသိုလ္၊ဘြဲ့လြန္မ်ားသို့ဆက္လက္တက္ေရာက္နိုင္ရန္သင္ျကားမွုအထူးအစီအစဥ္ကိုျပဌာန္းလ်က္ရွိသည္။။အေတာ္ဆံုးဘြဲ့မ်ားရရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ပိုမိုအဆင့့္ျမင့္မားေသာသင္ျကားမွုကိုဝန္ေဆာင္မွုေပးပါသည္။ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္၊အျမင္၊ဆႏၵမ်ားအားလံုးကိုအစြမ္းကုန္ေထာက္ပ့့့ံေပးပါမည္။ႏွစ္အနည္းငယ္ျကာျပီးေနာက္သင္၏အိမ္မက္မွပန္းမ်ားဖူးပြင့္လာေစရန္ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိပါသည္။

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332