အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

  • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
  • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
  • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
  • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage
  • အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းimage

Nerima ေက်ာင္း | NERIMA

ေက်ာင္း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Nerimaေက်ာင္းသည္အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း(၃)ေက်ာင္းအထဲတြင္၂၀၁၃ခုႏွစ္၄လပိုင္းတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာေက်ာင္းသစ္ျဖစ္ပါသည္။ေက်ာင္းသည္ယခုအခ်ိန္အထိပ်ိဳးေထာင္လာခဲ့ေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုစုစည္းျပီးေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ဆရာ၊ဆရာမ(၈)ဦးရွိပါသည္။ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ထူးျခားခ်က္ကိုဆႏၵႏွင့္ကိုက္ညီ၍အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ေပးပါမည္။

ေက်ာင္းအမည္ အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း Nerimaေက်ာင္း
တည္ေနရာ တိုက်ိဳျမိဳ့၊နယ္ရိမရပ္ကြက္၊ဟရုဟိေခ်ာ၆-၁-၁၀
ဖုန္း ။ ဖက္စ္ ၀၃ ၃၉၉၈ ၁၀၀၀ ။ ၀၃ ၃၉၉၈ ၁၂၂၀
ေက်ာင္းတည္ေထာင္ခ်ိန 2013年4月
ကန့္သတ္ဦးေရ ၁၂၀ေယာက္
ဆရာ၊ဆရာမဦးေရ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္း(၂)ဦးအပါအဝင္(၇)ဦး
လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ား၏ႏိုင္ငံမ်ား- တရုတ္၊ကိုရီးယား၊ထိုင္ဝမ္၊ဗီယက္နမ္၊ျမန္မာ၊အျခား။
အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

ေက်ာင္းသို့လာေရာက္ႏိုင္ေသာနည္းမ်ား

  • ToeiChikatetsuOedoလိုင္း Nerimakasugaekiဘူတာမွလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္၃မိနစ္

ေက်ာင္းအုပ္၏မိတ္ဆက္စကား

ေက်ာင္းအုပ္၏မိတ္ဆက္စကား

Nerimaေက်ာင္းသည္အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းတြင္အသစ္ဆံုးျဖစ္ျပီးေရွ့ေဆာင္မွုစိတ္ဓါတ္အျပည့္၊ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအားလံုး၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အျကံဥာဏ္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍သင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္းကိုေရွ့ဆက္လ်က္ရွိပါသည္။အလြန္ပင္မိမိအိမ္ကဲ့သို့သေဘာမ်ိဳးရွိေသာေက်ာင္းျဖစ္ျပီးဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးမိသားစုပမာဆက္ဆံလ်က္ရွိပါသည္။အားလံုးအတြက္တင္းက်ပ္စြာစည္းကမ္းမ်ားလည္းသင္ျကားေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ျကင္နာစြာျဖင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွုမ်ားကိုလက္ခံပါမည္။စာသင္ခ်ိန္သည္စကားေျပာကိုအဓိကထား၍ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမွုကိုလက္ေတြ့နားလည္သေဘာေပါက္မွုရရွိေစရန္ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိပါသည္။အားလံုးကဂ်ပန္တြင္သင္ယူျပီးအမိႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို့၏ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္လွုပ္ရွားႏိုင္ေစရန္အတြက္Nerimaေက်ာင္းသည္အားလံုးကိုေထာက္ပံ့ကူညီေပးမွုကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။အတူတကြျကိုးစားျကရေအာင္။အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
Nerimaေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ Ozaki Kazuko

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 〒170-0014 東京都豊島区池袋4-32-8 ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 〒175-0094 東京都板橋区成増3-10-4 ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 〒179-0074 東京都練馬区春日町6-1-10 ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220