အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

ပရဝုတ်

လူမွုဆက္ဆံေရးတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေသာဂ်ပန္ဘာသာစကား

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းသည္Ikebukuroေက်ာင္း၊Narimasuေက်ာင္း၊Nerimaေက်ာင္းဟူ၍(၃)ေက်ာင္းရွိပါသည္။ေက်ာင္းတိုင္းဘူတာမွလမ္းေလ်ွာက္လ်ွင္(၃)မိနစ္အတြင္းေရာက္နိုင္ေသာေနရာတြင္တည္ရွိျပီးျမိဳ့ထဲသို့ရထားလိုင္းအသီးသီးျဖင္သြားလာရလြယ္ကူပါသည္။ေက်ာင္းအသီးသီး၏အနီးအနားတြင္အေဆာင္ရွိျပီး၊စိတ္ေအးစြာပညာသင္ယူရင္းေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္တိုက်ိဳျမိဳ့အတြင္းေပ်ာ္ပါးနိုင္ပါသည္။ေကာင္းမြန္ေသာသင္ယူမွုသည္ေကာင္းမြန္ေသာပတ္ဝန္းက်င္နွင့္လည္းသက္ဆိုင္ပါသည္။ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသက္ေတာင့္သက္သာျဖင့္ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္နိုင္ရန္၊သင္ယူနိုင္ေစရန္အတြက္ဝန္ေဆာင္မွုေပးသြားပါမည္။

WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot WOWdot
Ikebukuro ေက်ာင္း

ဝင္ရခက္ေသာတကၠသိုလ္မ်ားသို့ဆက္လက္တက္ေရာက္နိုင္ေစရန္အတြက္သီးသန့္အတန္းမ်ားစတင္ထားရွိျခင္းစသျဖင့္ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္နိုင္ရန္ပို့ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဂ်ပန္ဘာသာစကားတစ္ခုတည္းသာမက(သခ်ၤာ၊အေထြေထြဘာသာရပ္၊Science)တို့ကိုလည္းအခမဲ့ေလ့လာနိုင္ျခင္းသည္လည္းဆြဲေဆာင္မွုျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္ကိုေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္
Narimasu ေက်ာင္း

အေျခခံမွအထက္တန္းအထိေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတို့၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုႏွလံုးသြင္း၍သင္ျကားျခင္းကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ေန့စဥ္ဘဝတြင္လိုအပ္ေသာစကားရပ္မ်ားကိုသင္ယူျပီးအုပ္စုဖြဲ့၍သင္ယူမွုမ်ားျဖင့္ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစပါသည္။

အေသးစိတ္ကိုေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္
Nerima ေက်ာင္း

လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ရည္မွန္းခ်က္ကိုသတိမူ၍သင္ျကားမွုကိုျပဳလုပ္ပါမည္။
ထိုအတြက္လိုအပ္မည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသင္ယူနည္းမ်ားနွင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုထပ္ခါထပ္ခါလုပ္ျခင္းျဖင့္လက္ေတြ့အသံုးမ်ားေသာဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုသင္ယူနိုင္ပါမည္။

အေသးစိတ္ကိုေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 〒170-0014 東京都豊島区池袋4-32-8 ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 〒175-0094 東京都板橋区成増3-10-4 ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 〒179-0074 東京都練馬区春日町6-1-10 ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220