အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

REQUEST မိတ္ဆံုပြဲမွတ္ပံုတင္ေသာပံုစံ

မိတ္ဆံုပြဲသည္အန္းေက်ာင္းမွေက်ာင္းျပီးထားေသာေက်ာင္းသားမ်ား၏ပြဲျဖစ္သည္။
အန္းေက်ာင္းမွေက်ာင္းျပီးထားသူမ်ားသာပါဝင္ႏိုင္သည္။
မိတ္ဆံုပါတီႏွင့္ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားသို႔အလုပ္ဝင္ရန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားစသျဖင့္အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာပြဲမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္သြားရန္ရွိပါသည္။
ပါဝင္လိုသူမ်ားသည္ေအာက္ပါပံုစံကိုျဖည့္စြက္ပါ။

အမည္ (အဂၤလိပ္လိုသို႔မဟုတ္ခန္းဂ်ီးလို)
(လိုအပ်သည်)
အမည္(ခတကနျဖင့္)(လိုအပ်သည်)
ေမြးေန႔(လိုအပ်သည်) ခုနှစ်  မေလ  ရက်
ေက်ာင္းသားအမွတ္
သူကကျောင်းမှဘွဲ့
လိင္
ႏိုင္ငံ(လိုအပ်သည်)
အီးေမးလ္လိပ္စာ(လိုအပ်သည်)
ဖုန္းနံပါတ္
လက္ရွိဗီဇာအမ်ိဳးအစား
လိပ္စာအျပည့္အစံု
ျမန္မာမွေနာက္ဆံုးပညာအရည္အခ်င္း
ဆက္တက္ေနသည့္ေက်ာင္းအမည္
JLPTစာေမးပြဲ
အျခားဘာသာစကား
အျခားဘာသာစကားအဆင့္

ဖုန္းဆက္၍ေမးမည္

池袋校 03-3989-0007 成増校 03-3975-6021 練馬校 03-3998-1000 光ヶ丘校 03-3977-1332

(သောကြာနေ့မှတနင်္လာ) ရက် 9:00 ~ 17:00 ※ကျောင်းကလွဲပြီးနင်္ဂနွေနေ့နှင့်ရုံးပိတ်ရက်ပိတ်ပါသည််

gotop

အန္းဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း
  • Ikebukuroေက်ာင္း / 2-41-19 Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo ဖုန္း 03-3989-0007 ဖက္စ္ 03-3982-2014
  • Narimasuေက်ာင္း / 3-10-4, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo ဖုန္း 03-3975-6021 ဖက္စ္ 03-3975-6500
  • Nerimaေက်ာင္း / 6-1-10 Kasugacho Nerima-Ku ဖုန္း 03-3998-1000 ဖက္စ္ 03-3998-1220
  • HIkarigaokaေက်ာင္း / 1-8-9 Narimasu Itabashiku Tokyo ဖုန္း 03-3977-1332